عید نوروز بر شما عزیزان مبارک باد

باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان

 به استقبال بهار می‌روند
تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را

در زیر خاک مدفون سازند
و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی

با ترنم این سرود
طرب انگیز نو روز و جشن شکوفه ها را بر گذار می‌نمایند

عید نوروز بر شما عزیزان مبارک باد

زاپیا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *