پیام تسلیت

فاجعه دردناک و بزرگ ابادان چیزی که به راحتی از ذهن و دل ادمها پاک شود. ما میدانیم که عظمت هیچ صبری قطره ای از غم عزیزانمان نمی کاهد

فقط کم کم یاد می گیریم در جدایی از آنها بمانیم و بانبودشان کنار بیاییم!

کسی که این دنیا رو ترک می کند در حقیقت از اینجا نرفته، او هنوز در قلب و خاطر ما زنده است. تسلیت واژه کوچکی است در مقابل این غم عظیم و درد بزرگ ، از شما مردم ایران میخواهیم پیام تسلیت زاپیا را بپذیرید، این اتفاق هرگز فراموش نخواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *