Month: February 2021

Zapya Privacy Policy

Zapya နှင့် အခြား product များ ဆက်လက်တိုးတက်ရန် လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့၏ Privacy Policy ကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ Zapya ၏